W dniu 1 marca 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie KSH przewidziane w ramach Pakietu MŚP. Nowelizacja KSH wprowadza szereg bardzo ważnych zmian w prawie spółek, dotyczących zarówno spółek kapitałowych, jak i spółek osobowych.

Jedna z najistotniejszych zmian reguluje procedurę rezygnacji ostatniego członka zarządu oraz kwestii adresata oświadczenia o rezygnacji członka zarządu w sytuacji, gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego lub ostatni członek zarządu wieloosobowego. W tym celu do art. 202 KSH dodano § 6, zgodnie z którym ‘jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników”.

Pakiet MŚP zmianę taką wprowadził w zakresie spółki akcyjnej z tą jednak różnicą, iż ostatni członek zarządu spółki akcyjnej rezygnację składa radzie nadzorczej. Natomiast, gdy żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Analogicznie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustawodawca przewidział, że rezygnacja z zarządu spółki akcyjnej jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.

Pozostałe zmiany w KSH dotyczące spółek kapitałowych polegają m.in. na:

– uregulowaniu trybu zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji poprzez przyjęcie, iż zmiana umowy spółki przed rejestracją odbywa się w drodze umowy wspólników ( § 4 w art. 161 KSH)

– uregulowanie kwestii związanej z określeniem dnia dywidendy i terminu jej wypłaty (art. 193 KSH).

– uregulowaniu kwestii zwrotu zaliczek wypłaconych wspólnikom na poczet dywidendy, w przypadku gdy spółka odnotowała stratę osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek ( § 11 w art. 195 KSH)

– uchyleniu § 4 art. 231 KSH uniemożliwiającego dotychczas przeprowadzenie pisemnego głosowania w sprawach, które winny być przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników

– przyznaniu prawa zwołującemu zgromadzenie do jego odwołania i przyznaniu wyłącznego prawa odwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, wspólnikom którzy żądali jego zwołania ( § 4 w art. 235 KSH i § 3 w art. 236 KSH)

– zmianie art. 243 § 2 KSH zgodnie z którym do księgi protokołów załączane będą jedynie kopie pełnomocnictw,

-określeniu sposobu reprezentacji spółki w likwidacji, w ten sposób, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami reprezentacja spółki określana będzie w umowie spółki, uchwale wspólników lub orzeczeniu sądów ( § 11 w art. 276 KSH i art. § 31w art. 463 KSH),

– wprowadzeniu solidarnej odpowiedzialności spółki dzielonej oraz pozostałych spółek za zobowiązania przypisane w planie podziału spółki przejmującej lub spółce nowo zawiązanej (art. 546 § 1 KSH).

Nowelizacja KSH wprowadza również zmiany w przepisach dotyczących spółek osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi spółki partnerskiej w skład zarządu mogą wchodzić, poza partnerami również osoby trzecie. Pakietem MŚP został dodany § 3 w art. 97KSH, zgodnie z którym „członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner. Członkiem zarządu może być także osoba trzecia”.

Zmiany zostały wprowadzone również w stosunku do spółki komandytowo-akcyjnej, poprzez przyznanie komplementariuszowi ustawowego uprawnienia do wypowiedzenia umowy spółki i wystąpienia z niej na zasadach jak wspólnik spółki jawnej.