Wniosek o podział majątku wspólnego, tak jak każde pismo procesowe, powinien zawierać:

  1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko wnioskodawcy i uczestnika.
  2. Oznaczenie rodzaju pisma.
  3. Osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis wnioskodawcy albo jego pełnomocnika.
  4. Wykaz załączników.

Ponadto, należy przywołać i udokumentować podstawę ustania wspólności oraz wskazać i określić majątek, który ma być przedmiotem podziału.

Brak oznaczenia majątku wspólnego mającego podlegać podziałowi jest brakiem formalnym wniosku podlegającym usunięciu na wezwanie sądu.

Gdy w skład majątku wchodzi nieruchomości należy przedstawić dowody jej własności w celu wykazania jej przynależności do tego majątku.

Od wniosku o podział majątku wspólnego pobiera się opłatę stałą w wysokości 1.000,00 złotych, a jeżeli wniosek zawiera zgody projekt podziału majątku, pobierana jest opłata stała w wysokości 300 złotych.