W 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wcześniej nieobecnych w polskim porządku prawnym.

Najważniejsze zmiany, które weszły w życie to:

 – obowiązek zgłaszania adresów osób reprezentujących spółkę wraz z oświadczeniem o zgodzie na powołanie.

Do wniosku o wpis do rejestru osób reprezentujących podmiot, likwidatorów oraz prokurentów należy dołączyć oświadczenie takiej osoby o wyrażeniu zgody na powołanie oraz wskazać jej adres do doręczeń. Oświadczenie nie jest konieczne tylko w przypadku gdy:

Wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi lub udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku,

Zgoda osoby powołanej jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego lub w umowie spółki.

Spółki w rejestrze składają takie oświadczenia wraz z pierwszym wnioskiem składanym do sądu rejestrowego, jednak nie później niż 18 miesięcy od wejścia zmiany w życie, chyba, że dane adresy do doręczeń znajdują się w aktach rejestrowych. Dodatkowo w myśl art. 19a ust. 5b Kr Rej SU, każdą zmianę adresu do doręczeń osób wskazanych w ust. 5 trzeba przedstawić sądowi rejestrowemu wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie sądowej.

– obowiązek zgłaszania adresów członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu

Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adresu do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Spółki wpisane do rejestru mają obowiązek złożyć taką listę przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, jednak nie później niż 18 miesięcy od momentu wejścia w życie zmian KrRejSU.

-repozytorium dokumentów finansowych

Dla każdego podmiotu zobowiązanego do składania do sądu rejestrowego dokumentów finansowych będzie prowadzone w systemie teleinformatycznym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Zatem takie dokumenty nie są już częścią akt rejestrowych, będą one znajdowały się w odpowiednim RDF. Każdy ma prawo przeglądania RDF, a dokumenty w nim zawarte sa udostępniane bezpłatnie poprzez ogólnodostępne sieci informatyczne.

– automatyczna weryfikacja złożonych dokumentów i brak kontroli uprzedniej

Zgłoszenie wraz z dokumentami podlega automatycznej weryfikacji przez system teleinformatycznych pod względem prawidłowości reprezentacji osoby podpisującej dokumenty oraz spełnienia obowiązku dołączenia oświadczenia o zgodności dokumentów z ustawą o rachunkowości. Sąd Rejestrowy nie weryfikuje poprawności złożonych dokumentów w momencie ich złożenia, a sama wzmianka o złożeniu dokumentów finansowych ma charakter ewidencyjny.

– składanie dokumentów finansowych wyłącznie w formie elektronicznej

Zmiany w KRS, które weszły w życie w 2018 roku i 2019 roku mają na celu dokonanie całkowitej informatyzacji postępowań rejestrowych.