W stosunku do skazanego wyrokiem karnym, wobec którego sąd wymierzył karę ograniczenia wolności po uprawomocnieniu się orzeczenia kurator zawodowy zwraca się z wezwaniem do stawiennictwa celem ustalenia miejsca, rodzaju, terminu rozpoczęcia pracy. 

Jeśli skazany nie stawi się na takie spotkanie to kurator przesyła do sądu wniosek o zmianę kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności.

By uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności należy przede wszystkim kontaktować się z kuratorem i usprawiedliwić swoje niestawiennictwo, uzgodnić nowy termin rozpoczęcia wykonywania kary ograniczenia wolności. 

Jeżeli kurator wyrazi na to zgodę, bądź jeżeli sąd uzna za należycie usprawiedliwione przyczyny nie podjęcia pracy w określonym terminie istnieje szansa, iż nie uwzględni wniosku kuratora w przedmiocie orzeczenia zastępczej kary pozbawienia wolności.

Co jeśli sąd już orzekł zastępczą karę pozbawienia wolności?

Wówczas należy złożyć pisemne oświadczenie, iż podejmiesz się odbywania kary ograniczenia wolności, a także że poddasz się wszelkim rygorom z nią związanym.

Na zasadzie art. 65a k.k.w., sąd może bowiem w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku gdy skazany złoży przedmiotowe oświadczenie na piśmie. Co jednak istotne, nie jest dopuszczalne ponowne wstrzymanie wykonania tej samej zastępczej kary pozbawienia wolności.

W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, okres zastępczej kary pozbawienia wolności będzie odpowiadał tej części kary ograniczenia wolności, która nie została wykonana. W takim wypadku jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności będzie równy dwóm dniom kary ograniczenia wolności.