Z uwagi na fakt, że banki dobrowolnie nie honorują orzeczeń sądów w sprawie uznania za niedozwolone klauzul indeksacyjnych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dowolnej zmiany oprocentowania, czy podwyższonego oprocentowania po wpisie hipoteki za bezskuteczne, to należy wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko bankowi.

Każdy, kto w swojej umowie kredytowej ma wpisane zakazane klauzule dotyczące indeksacji, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz dowolnej zmiany oprocentowania może wystąpić z takim roszczeniem.

Podstawą zwrotu świadczenia są przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zwrotu nienależnego świadczenia dotyczące odpowiedzialności banku za nienależyte wykonanie zobowiązania. Nienależyte wykonanie świadczenia polega na tym, że bank naliczał raty w nadmiernej wysokości, pomimo, że powinien sobie zdawać sprawę, że zawarte w umowie klauzule jako abuzywne są bezskuteczne wobec konsumenta.

Warto zwrócić się do adwokata i zlecić mu napisanie pozwu i prowadzenie sprawy. Często można umówić się na niewielką zaliczkę płatną z góry i procent od wygranej sumy. Moja kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw. Zapraszam do kontaktu w celu umówienia konsultacji prawnej.

Poza kosztami adwokata należy ponieść 5% opłaty sądowej (ale nie więcej niż 1000 zł) od wartości żądanej sumy za każdą instancję.