Odpowiadając wprost na to pytanie wskazać należy, iż usprawiedliwiona nieobecność w pracy z powodu urlopu lub właśnie niedyspozycji zdrowotnej jest przeszkodą dla rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Pracodawca ma natomiast możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – czyli oświadczenie jednostronne powodujące natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Z uwagi na fakt, że jest to nadzwyczajny i najbardziej drastyczny w swoich skutkach sposób ustania stosunku pracy można go zastosować tylko w wyjątkowych okolicznościach:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. Udział w nielegalnym strajku, naruszenie obowiązku dbałości o interes pracodawcy, prowadzenie działalności konkurencyjnej, bezprawne wykorzystanie przez pracownika mienia pracodawcy);
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze jego zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Co niezwykle istotne w świetle art. 41 kodeksu pracy, o niedopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę nie decyduje niezdolność do pracy, ale faktyczna nieobecność pracownika w pracy na skutek choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim. Pracownik, który był obecny w pracy nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, nawet jeżeli posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego niezdolność do pracy.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie, które zmierza do rozwiązania stosunku pracy. Pracownik ma możliwość obrony przed działaniem pracodawcy poprzez złożenie odwołania od wypowiedzenia do Sądu Pracy.

Aby wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony uznane było przez Sąd za ważne i skuteczne pracodawca musi mieć powód. Powód wypowiedzenia musi być konkretny i prawdziwy, a ponadto, pracownik powinien o nim wiedzieć. Dlatego przygotowując dokument wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca powinien poważnie się zastanowić nad powodem tego wypowiedzenia i precyzyjnie opisać go w swoim oświadczeniu, tak by móc skutecznie obronić się w Sądzie Pracy przed zarzutami pracownika.

Przyczyna rozwiązania umowy o pracę musi być konkretna– odnosić się do sprawdzalnych i faktycznych zdarzeń. Pracownik musi wiedzieć, które z jego zachowań było podstawą do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Przyczyna musi być rzeczywista – musi istnieć naprawdę, nie może być wykreowana jedynie na potrzeby wypowiedzenia.

Ponadto, pracownik musi znać przyczynę rozwiązania z nim stosunku pracy. Przyczyna wypowiedzenia musi być wskazana w treści wypowiedzenia umowy o pracę.

Warto pamiętać również, że pracodawca musi pouczyć pracownika w treści wypowiedzenia o terminie i sposobie odwołania się od wypowiedzenia do Sądu Pracy.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

 

Pracownik ma prawo kwestionować oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, warunków pracy i płacy lub też rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

 

Natomiast bezczynność pracownika będzie prowadzić do ostatecznego rozwiązania umowy o pracę lub zmiany jej warunków. Pracownik ma ściśle określony termin na skierowanie sprawy na drogę sądową -7 dniowych (od wypowiedzenia umowy o pracę) i 14 dniowy ( od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia).

 

Odwołanie należy wnieść do Sądu Pracy, którym jest Sąd Rejonowy.

 

Wskazać należy, iż Sąd Pracy w ramach badania skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę zainicjowanego poprzez złożenie przez pracownika odwołania skupia się jedynie na przyczynach rozwiązania umowy o pracę, które zostały zawarte w treści tego wypowiedzenia. Zatem pracownik nie musi bronić się przed zarzutami pracodawcy, które nie zostały wskazane w wypowiedzeniu.

 

Ponadto, przepisy prawa pracy na pracodawcę nakładają ciężar udowodnienia, że miał istotne powody, aby zwolnić pracownika i że pracownik otrzymując wypowiedzenie zapoznał się z tymi powodami.