Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Zdarzają się sytuację kiedy rodzice nie są już razem i w swoim rozżaleniu oraz poczuciu porażki po rozpadzie związku nie potrafią uszanować prawa dziecka do obojga rodziców i utrudniają byłemu współmałżonkowi utrzymywanie kontaktów z dzieckiem.

W przypadku gdy kontakty tego rodzica z którym dziecko nie zamieszkuje zostały uregulowane przed sądem lub mediatorem kodeks postępowania cywilnego daje możliwość podjęcia stosownych kroków w kierunku realizacji spotkań mimo prób ich utrudniania przez drugiego rodzica – tego z którym dziecko zamieszkuje oraz w kierunku prawidłowej realizacji kontaktów przez rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z kodeksowymi regulacjami jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, w przedmiocie kontaktów z dzieckiem sąd opiekuńczy po uwzględnieniu sytuacji majątkowej tej osoby zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Zatem w sytuacji gdy np. matka utrudnia kontakty ojca z dzieckiem bo nie przywozi małoletniego na umówione kontakty, albo zabrania spotykania się z ojcem należy złożyć do sądu rodzinnego wniosek o zagrożenie nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem, albo osoba, której tego kontaktu zakazano narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli osoba wobec której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nadal nie wypełnia swego obowiązku należy złożyć kolejny stosowny wniosek do sądu. W takiej sytuacji sąd powinien stwierdzić, że określona osoba nie wypełniała nałożonego obowiązku i sąd opiekuńczy nakaże zapłatę sumy pieniężnej tej osobie ustalając wysokość tej kwoty stosownie do liczby naruszeń.

Oczywiście należy brać pod uwagę, że zachodzą niejednokrotnie przypadku uzasadniające odstąpienie od realizacji kontaktów z dzieckiem np.  czasie jego choroby, złego samopoczucia. Jeśli podejrzewamy jednak, że choroba jest pretekstem możemy zażądać przedstawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niedyspozycję zdrowotną dziecka.