W 2015 roku sądy wydały ponad 1.200 postanowień dotyczących ogłoszenia upadłości przez konsumentów. Upadłość konsumencka wiąże się ze znacznymi kosztami i licytacją majątku dłużnika. W wielu wypadkach nie jest to rozwiązanie korzystne dla zadłużonych. Wielokrotnie lepszym rozwiązaniem jest spłacenie długów.

Proces wychodzenia z długów należy rozpocząć od rezygnacji z zaciągania kolejnych zobowiązań.

Kolejnym etapem jest ustalenie wysokości zadłużenia. Należy na spokojnie spisać na kartce źródła zadłużenia i ich wysokość zachowując przy tym chronologiczny porządek.

Następnie należy w sposób racjonalny oszacować wysokość miesięcznej kwoty jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na spłatę swoich zobowiązań.Wówczas warto rozważyć zasadność zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

Jeśli okaże się, że Państwa zobowiązania trafiły do egzekucji komorniczej należy liczyć się z tym, że komornik do kwoty zadłużenia dolicza koszty egzekucyjne. Komornik ma obowiązek udzielenia nam informacji o stanie zadłużenia.

Niewątpliwie najkorzystniej jest przystąpić do negocjacji z wierzycielami.Na tym etapie warto skorzystać z pomocy adwokata, który w Państwa imieniu przygotuje wniosek do wierzyciela o zawarcie ugody. Jeśli zdecydują się Państwo sami wystąpić do wierzyciela z wnioskiem o zawarcie ugody to proszę pamiętać, że we wniosku możecie Państwo wnosić o zawieszenie spłaty zobowiązania, zmniejszenie wysokości płacony rat, umorzenie części zobowiązania. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać okoliczności, które mają wpływ na Państwa sytuację finansową (urodzenie dzieci, choroba, brak pracy, wypadek losowy, śmierć bliskiej osoby).

Oprócz powyższych czynności należy jednocześnie poszukać dodatkowych źródeł dochodu, pilnować budżetu domowego (zrezygnować ze wszystkich zbędnych wydatków)  i poszukajmy poręczyciela (osoby, która pomoże Państwu otrzymać kredyt konsolidacyjny). Na marginesie wskazuję, że z poręczycielem dobrze jest zawrzeć umowę cywilno – prawną na podstawie której zobowiązujemy się spłacić zaciągnięty dług).

Jak wyczyścić swój BIK?

Dużym problemem dla osoby starającej się o otrzymanie kredytu w banku jest posiadanie niekorzystnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Wyczyszczenie własnego BIK nie jest skomplikowane i nie będzie dla Państwa stanowiło większego problemu, jeśli skorzystacie z mojego doświadczenia w tym zakresie. Jeśli oczywiście zechcecie Państwo powierzyć to zadanie profesjonaliście zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.

Pierwszym krokiem jest zamknięcie zobowiązania, które było podstawą wpisu do BIK. W tym celu należy złożyć wniosek do banku (nie do BIK) w którym zaciągnięte zostało to zobowiązanie. We wniosku wskazujemy datę zawarcia umowy, numer umowy oraz nasze dane takie jak PESEL i adres korespondencyjny. Oprócz tych elementów należy sformułować żądanie wniosku – np. „ W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez np. BZ WBK moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie”. Wniosek należy własnoręcznie podpisać.

Informacja z banku może być negatywna w wypadku, gdy osoba której informacje dotyczą nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody”.

Co istotne przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Jakie uprawnienia posiada windykacja?

Działania wierzyciela zmierzające do wyegzekwowania swoich należności polegają na wysyłaniu pisemnych monitów o braku wpłat i na kontakcie telefonicznym z dłużnikiem. Ten drugi mechanizm działania wierzyciela jest dla dłużnika niezwykle uciążliwy. Czasami takich telefonów możecie Państwo odebrać kilka lub nawet kilkanaście dziennie i to od tego samego wierzyciela. Należy pamiętać, że nie mają Państwo obowiązku rozmawiać z wierzycielem, nie macie obowiązku wpuszczać ich do swojego mieszkania, a z drugiej strony nie posiadają oni środków prawnych, aby nas do tego zmusić (są to uprawnienia zarezerwowane dla komornika). Wielokrotnie zdarzają się przypadku, kiedy windykatorzy naruszają prawo swoimi działaniami zmierzającymi do uzyskania zaspokojenia. Niedopuszczalne są przypadku, gdy windykator próbuje wtargnąć do domu dłużnika, albo gdy windykacja telefoniczna stosuje groźby i zastraszanie. Niezgodne z prawem jest również naklejanie przez windykatora terenowego trudnych do zdarcia naklejek na drzwi (zniszczenie mienia i nieuprawnione ujawnienie danych finansowych klienta).

Jeśli zdarzyło się Państwu być ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony firm windykacyjnych to nie powinniście tego lekceważyć. Niekiedy taką sprawę trzeba zgłosić na policję albo prokuraturę.