Do jakiego sądu należy wnieść pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego w okręgu, w którym małżonkowie wspólnie zamieszkiwali lub nadal zamieszkują.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód wraz z odpisem można wysłać listem poleconym na adres Sądu Okręgowego lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego. Należy pamiętać o prawidłowym opłaceniu pozwu oraz załączeniu odpisu zupełnego aktu małżeństwa, a jeśli są małoletnie dzieci pochodzące z małżeństwa również ich odpisu aktów urodzenia. Oczywiście w zależności od okoliczności pozew może zawierać inne załączniki.

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł. Jeśli rozwód zostanie orzeczony bez orzekania o winie, Sąd zwróci 300 zł. W przypadku braku środków należy złożyć wniosek o zwolnienie od konieczności uiszczenia tej opłaty, do wniosku należy złożyć formularz oświadczenia o stanie majątku, który można pobrać z sądu, albo ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czego mogę się domagać?

– rozwiązania małżeństwa przez rozwód z winy małżonka albo bez orzekania o winie
– rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem
– alimentów na dziecko
– alimentów na siebie
– zabezpieczenia powództwa w zakresie alimentów na czas trwania procesu
– uregulowania sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania na czas wspólnego zamieszkiwania
– eksmisji małżonka – wyłącznie w razie wyjątkowo nagannego zachowania!
– podziału majątku, jeśli nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu

Jaka jest różnica między rozwodem bez orzekania o winie a z orzeczeniem o winie?

Różnica dotyczy zakresu alimentów na małżonka. Jeżeli rozwód został orzeczony bez orzekania o winie, małżonkowi przysługują alimenty wtedy, kiedy znajduje się on w niedostatku i nie ma środków utrzymania, które pozwolą mu zaspokoić usprawiedliwione potrzeby. Obowiązek płacenia alimentów wygasa, jeśli uprawniony do nich małżonek zawrze nowe małżeństwo, a także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu.Jeśli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy małżonka, a rozwód wiąże się z pogorszeniem sytuacji majątkowej drugiego małżonka, alimenty przysługują także w przypadku, gdy nie znajduje się on w niedostatku.

Czy w toku procesu mogę zmienić zdanie odnośnie żądań pozwu?

Tak

Czy muszę mieć adwokata?

Sporządzenie pozwu o rozwód nie jest skomplikowane, obecnie w Internecie można znaleźć wiele przykładów takiego pozwu. Rola adwokata w sprawie o rozwód nie sprowadza się jedynie do sporządzania pism procesowych. Adwokat jest przewodnikiem po procedurach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód najczęściej łagodzi emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron negocjacje w zakresie warunków rozwodu, opieki nad dzieckiem, alimentów.
Podsumowując – można się rozwieść bez adwokata, ale rozwód z adwokatem zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem oraz że żadna zawiłość postępowania nie umknie uwadze strony.

Adwokat również pomoże przesłuchać ewentualnych świadków, bo z moich obserwacji wynika, że Stron bardzo zaangażowane w konflikt pod wpływem emocji nie potrafią formułować pytań – zastępują je twierdzeniami- co uniemożliwia im udowodnienie okoliczności faktycznych na jakie się powołują w pismach procesowych.

Czy Sąd może „nie dać” rozwodu?
Tylko w trzech przypadkach Sąd nie rozwiąże małżeństwa:
1) jeżeli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci
2) jeżeli rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycie społecznego
3) jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia

Czy dziecko może być świadkiem?

Dziecko stron, które nie ukończyło 17 lat i pozostałe dzieci, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą być świadkami w sprawie o rozwód.

Ile alimentów na dziecko mogę się domagać?
Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich płacenia oraz potrzeb uprawnionego dziecka. Należy jednak pamiętać, że dzieci mają prawo do życia na takim poziomie, na jakim żyją jego rodzice. Nie ma dolnej i górnej granicy alimentów – każdorazowo należy załączyć zestawienie kosztów utrzymania dziecka.