Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Zasada przynależności władzy rodzicielskiej do obojga rodziców nie oznacza, że władza przysługuje im tylko wspólnie, że mogą ją wykonywać tylko razem.

Z art. 97§ 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że każdy z rodziców jest obowiązany i uprawniony do wykonywania władzy rodzicielskiej oraz że każdy z rodziców może samodzielnie podejmować czynności dotyczące osoby i majątku dziecka, w tym także występować w jego imieniu na zewnątrz. Gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, albo jego władza rodzicielska została zawieszona to władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Rodzice przed podjęciem decyzji w ważnych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwód umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich jest obowiązany i uprawniony do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają jednak wspólnie. W wypadku gdy brak między nimi porozumienia w tym względzie, rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 KRO).

To, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie oznacza, że rodzice obowiązani są porozumiewać się co do sposobu załatwienia poszczególnych spraw, mają też obowiązek uzgadniania ogólnego kierunku wychowania dziecka i załatwiania innych jego spraw. Dotyczy to jednak tylko spraw istotnych. Do takich spraw m.in. należą: wybór imienia dziecka, wybór szkoły i przyszłego zawodu dziecka, wyjazdu za granicę, na wakacje, zmiany obywatelstwa, decyzje co do leczenia go,  przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań. Do istotnych praw dziecka zaliczono także podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku o paszport dla małoletniego dziecka, a także rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka. Przyjmuje się, że do istotnych spraw dziecka w rozumieniu art. 97 KRO należy określenie sposobu zabezpieczenia płatności alimentów należnych dziecku od tego z rodziców, które wyjeżdża za granicę.

Wniosek, powinien odpowiadać ogólnym przepisom o pozwie wskazanym w treści art. 126, 128 i 187 KPC, z tą różnicą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie. Wniosek składa się do sądu rejonowy wg. miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – do sądu miejsca pobytu dziecka. Wnioskodawcą może tu być każdy z rodziców dziecka.  Sprawa o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka podlega rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (art. 582 KPC).