Czy współwłaściciel może samodzielnie pozwać najemcę lokalu?

Czy współwłaściciel może samodzielnie pozwać najemcę lokalu?

Zgodnie z orzecznictwem współwłaściciel nieruchomości może dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej wysokości za szkodę wynikłą z niedostarczenia uprawnionemu lokatorowi lokalu socjalnego. Może dochodzić tego roszczenia w całości, bowiem jest ono roszczeniem...
Zmiany w KRS

Zmiany w KRS

W 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wcześniej nieobecnych w polskim porządku prawnym. Najważniejsze zmiany, które weszły w życie to:  – obowiązek zgłaszania adresów osób...
Posiedzenia sądowe w sprawach o rozwód

Posiedzenia sądowe w sprawach o rozwód

Posiedzenia sądowe w sprawach o rozwód toczą się według przepisów ogólnych KPC z pewnymi odrębnościami, charakterystycznymi dla postępowań w sprawach małżeńskich. W tym wpisie omówię wyłącznie odrębności postępowania w sprawach małżeńskich. Odrębności te wynikają z...
Orzekanie w rozwodzie o eksmisji małżonków

Orzekanie w rozwodzie o eksmisji małżonków

Orzeczenie o eksmisji małżonków w wyroku rozwodowym należy do fakultatywnej treści wyroku. W myśl art. 58 § 2 zd. 2 KRO w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego...
Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to bardzo często stosowana forma umowy w obrocie nieruchomościami. Zawierana jest wówczas, gdy strony z uwagi na istniejące przeszkody natury prawnej lub faktycznej albo z innych jeszcze przyczyn nie mogą lub nie chcą w danym momencie zawrzeć umowy...
Odpowiedzialność za długi małżonka

Odpowiedzialność za długi małżonka

Niestety, po ustaniu wspólności majątkowej małżonków i nawet po orzeczeniu rozwodu można ponosić skutki błędnych decyzji finansowych osób, z którymi nie łączy już nas nic prócz kredytów. To, czy trzeba będzie spłacać długi małżonka zależy od tego, kto je zaciągał, na...
Rezygnacja ostatniego członka zarządu

Rezygnacja ostatniego członka zarządu

W dniu 1 marca 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie KSH przewidziane w ramach Pakietu MŚP. Nowelizacja KSH wprowadza szereg bardzo ważnych zmian w prawie spółek, dotyczących zarówno spółek kapitałowych, jak i spółek osobowych. Jedna z najistotniejszych zmian...
Czy możesz odciąć media lokatorom?

Czy możesz odciąć media lokatorom?

Do 2016 roku odcięcie mediów lokatorowi, w tym najemcy nie było w wystarczający sposób uregulowane przez prawo. Ustawą z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia został...
Spółka potwierdzi umowę zawartą bez umocowania

Spółka potwierdzi umowę zawartą bez umocowania

1 marca 2019 roku weszła w życie istotna dla obrotu gospodarczego zmiana art. 39 kodeksu cywilnego. Zmiana polega na tym, że jeśli umowa została zawarta przez osobę, która działa jako organ osoby prawnej, a nie ma umocowania do tego bądź przekracza jego zakres,...